ข้อเสนอแนะ
ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อมูลการแก้ไขปัญหา
ค่ารักษาพยาบาลแพงได้ที่นี่