ค้นหาอัตราค่ารักษาพยาบาล
เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณ
ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบ
ราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง