อัตราค่ารักษาพยาบาล
เงื่อนไข : อัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรากฏในหน้าจอเป็นราคาโดยประมาณไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับการรักษาได้ กรณีต้องการทราบราคาจริงให้ติดต่อกับโรงพยาบาลโดยตรง